Public Consultation
Governmental Strategy
0%
OB1: Ensure strong participation of civil society in drafting and implementation of policies and legislation
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 1.1.1. Identifikimi i legjislacionit përkatës për hartim/plotësim-ndryshim
(Shqip) Ende nuk ka filluar
(Shqip) ZKM (Zyra per Qeverisje te Mire)
4 May 2017
(Shqip) 1.1.2. Hartimi i akteve normative të identifikuara
(Shqip) Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente
1 Jan 2017
(Shqip) 1.2.1. Krijimi i platformës/databazës e cila siguron informatat mbi profilin e organizatave e shoqërisë civile në bazë të fushave të tyre të veprimit
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)
1 Jan 2017
(Shqip) 1.2.2. Promovimi i aktit përkatës për standardet minimale të përfshirjes së OShC
(Shqip) ZKM (Zyra e Komunikimit);
1 Jan 2017
(Shqip) 1.3.2. Hartimi i programeve për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civilë dhe OSHC
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të
1 Jan 2017
(Shqip) 1.3.3. Organizimi i trajnimeve për nëpunës civilë dhe përfaqësues të OShC
(Shqip) MAP (IKAP); OSHC-të
1 Jan 2017
(Shqip) 1.3.4. Hartimi i materialeve informuese dhe fushata mediale për vetëdijesim
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)
1 Jan 2017
(Shqip) 1.4.1. Krijimi i mekanizmit për mbikqyrje të zbatimit të standardeve për konsultime publike
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)
1 Jan 2017
(Shqip) 1.4.2 Mbikëqyrja dhe raportimi i vazhdueshem i përfshirjes së OShC-ve
(Shqip) Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar
1 Jan 2017
9%
OB2: System of contracting public services to civil society organizations
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 2.1.1. Funksionalizimi i grupit të përbashkët për ndërtimin e sistemit për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar
30 Jun 2017
(Shqip) 2.1.2. Analiza e kornizës ligjore aktuale për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC
(Shqip) Analiza është duke u zhvilluar nga ekspert të kontraktuar në kuadër të projektit për asistencë teknike.
(Shqip) ZKM / Zyra për Qeverisje të Mirë
1 Jul 2017
(Shqip) 2.1.3. Identifikimi i fushave që OSHC mund të kontraktohen për ofrimin e shërbimeve publike
(Shqip) Analiza është duke u zhvilluar nga ekspert të kontraktuar në kuadër të projektit për asistencë teknike.
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar
30 Oct 2017
(Shqip) 2.1.4. Hartimi/plotësim ndryshimi i kornizës ligjore lidhur me ofrimin e shërbimeve publike nga ana e organizatave të shoqërisë civile
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; Grupi i përbashkët i themeluar
1 Dec 2017
(Shqip) 2.1.6. Hartimi i programit për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civilë për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Ministria e Administratës Publike; Grupi i përbashkët i themeluar
30 Dec 2017
(Shqip) 2.1.7. Katalogimi i shërbimeve publike që mund të kontraktohen nga OSHC
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar
1 Jan 2017
(Shqip) 2.2.1. Përcaktimi i standardeve për kontraktim të shërbimeve nga OShC
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Grupi i përbashkët i themeluar
30 Dec 2017
(Shqip) 2.2.2. Akreditimi dhe licensimi i OShC që mund të ofrojnë shërbime publike
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Institucionet kompetente
30 Dec 2017
(Shqip) 2.2.3. Hartimi i doracakut të prokurimit që shpjegon procedurat e kontraktimit të shërbimeve publike
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
30 Dec 2017
(Shqip) 2.3.1 Institucionet emërojnë komision të përbashkët me OSHC për mbikëqyrjen e zbatimit të standardeve
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë)
30 Dec 2017
(Shqip) 2.3.2. Hartohen dhe publikohen raporte periodike mbi zbatueshmërinë e standardeve dhe parimeve për kontraktimin e shërbimeve publike nga OSHC
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Komisioni I përbashkët
1 Jan 2017
19%
OB3: Building system and defined criteria to support financially the CSOs
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 3.1.1.Hartimi dhe miratimi i koncept- dokumentit për filantropi dhe sponsorizim
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (Zyra Ligjore)
1 Jan 2017
(Shqip) 3.1.2. Diskutim paraprak me akteret qeveritare dhe jo-qeveritare per filantropi ne Kosove
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (ZQM)
1 Jan 2017
(Shqip) 3.1.3. Hartimi i koncept- dokumentit koncept- dokumentit për filantropi dhe sponsorizim
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (Zyra Ligjore) (ZQM)
1 Jan 2017
(Shqip) 3.1.4. Konsultimi publik i koncept dokumentit
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM (ZL) ZQM
1 Jan 2017
(Shqip) 3.1.5. Dergimi i koncept dokumentit per aprovim në Qeveri
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) Institucionet Pergjegjese
1 Jan 2017
(Shqip) 3.2.1. Harmonizimi i legjislacionit dhe mekanizmave të statusit të përfitimit publik
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) MAP (DOJQ)
1 Jul 2017
(Shqip) 3.2.2 Miratimi i ligjit per lirine e asociimit ne OJQ me ndryshime
(Shqip) Projektligji është në proces të hartimit. Grupi punues është duke punuar.
(Shqip) MAP (DOJQ)
30 Sep 2017
(Shqip) 3.3.1. Vendimi ose plotësim- ndryshimi i Rregullores për Koordinim me Donatorë për të përfshirë shoqërinë civile
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZKM, Ministria e Integrimit Europian
30 Jul 2017
(Shqip) 3.3.2. Perzgjedhja e anetarëve nga shoqeria civile, në bazë te procedurave te hapura, demokratike dhe transparente
(Shqip) Nuk ka filluar ende
31 Dec 2017
(Shqip) 3.4.1. Hartimi i rregullores per standardet kriteret dhe procedurat e financimit publik per OJQ
(Shqip) Është hartuar Rregullorja
(Shqip) ZQM, Ministria e Financave
1 May 2017
(Shqip) 3.4.2. Konsultimi publik i rregullores per standardet kriteret dhe procedurat e financimit public per OJQ
(Shqip) Rregullorja ka qenë në konsultim publik ne platformën për konsultimin publik në periudhën 30.03.2017- 21.04.2017
(Shqip) ZKM (ZQM, ZL); OSHC-te
1 May 2017
(Shqip) 3.4.3. Miratimi i rregullores per standardet kriteret dhe procedurat e financimit public per OJQ
(Shqip) 13 qershor 2017 Ministri i Financave në detyrë, z. Avdullah Hoti, nënshkruan Rregulloren mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve (MF-NR. 04/2017)
(Shqip) MF
1 Jun 2017
(Shqip) 3.4.4. Promovimi i rregullores per standardet kriteret dhe procedurat e financimit publik per OJQ
(Shqip) Ende nuk ka aktivitete rreth promovimit të rregullorës.
(Shqip) MF, ZKM (ZQM)
1 Jun 2017
(Shqip) 3.4.5. Ngritja e kapaciteteve per zbatimin e aktit/akteve normative te miratuara
(Shqip) MF, ZKM (ZQM), IKAP
1 Jan 2017
(Shqip) 3.5.1. Analiza e legjislacionit të tanishëm që rregullon mënyrën e përkrahjes jo-financiare
(Shqip) ZKM (Zyra Ligjore)
1 Oct 2017
(Shqip) 3.5.2. Angazhimi i ekspertit te fushes per analizen e legjislacionit ne fuqi
(Shqip) ZKM
1 Oct 2017
(Shqip) 3.5.3. Diskutimi dhe validimi i rekomandimeve me te gjitha palet e interesit
(Shqip) ZKM
1 Oct 2017
(Shqip) 3.5.4. Perfshirja ne Agjenden Legjislative te vitit 2017 te ligjeve qe rekomandohen
(Shqip) ZKM
1 Oct 2017
15%
OB4: Promoting an integrated approach to volunteering development
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 4.1.1. Puna në vazhdimësi e Ekipit Ndërsektorial për vullnetarizëm
(Shqip) Nuk ka filluar ende
(Shqip) ZQM
1 Oct 2017
(Shqip) 4.1.2. Analiza e Motivimit të Vullneterizmit
(Shqip) Ekspertët e angazhuar nga projekti i asistencës teknike janë duke punuar në analizën për motivimin e Vullnetarizmit
(Shqip) ZQM
1 May 2017
(Shqip) 4.1.3. Analiza e Sektorit të OShC-ve
(Shqip) Ekspertët e angazhuar nga projekti i asistencës teknike janë duke punuar në analizë.
(Shqip) ZQM
1 May 2017
(Shqip) 4.1.4. Analizimi i Pervojave Nderkombetare
(Shqip) Ekspertët e angazhuar nga projekti i asistencës teknike janë duke punuar në analizë.
(Shqip) ZQM
1 May 2017
(Shqip) 4.1.5.Konferenca e Publikimit të Analizave
(Shqip) ZQM
1 Jul 2017
(Shqip) 4.1.6.Hartimi i Rekomandimeve të Grupit
(Shqip) ZQM
1 Jul 2017
(Shqip) 4.1.7. Futja e Rekomandimeve në Agjenden Qeveritare
(Shqip) ZQM
1 Oct 2017
(Shqip) 4.1.8. Aplikimi nga ana e ZQM-së për anëtarësim
(Shqip) ZQM
1 Oct 2017
(Shqip) 4.2.1. Krijimi i mekanizmit për mbikqyrje të zbatimit e qasjes së integruar për vullnetarizëm
(Shqip) ZQM/ZKM
30 Dec 2017
(Shqip) 4.2.2. Mbikëqyrja dhe raportimi i vazhdueshëm i zbatimit e qasjes së integruar për vullnetarizëm
(Shqip) ZQM/ZKM
30 Dec 2017