Public Consultation
Governmental Strategy
50%
OB1: Increase Civil Society Participation in Policymaking
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 1.1 Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun
(Shqip) ZQM/ZKM (me mbështetjen e projektit të AT të BE-së),MAPL për nivel lokal
31 Mar 2020
(Shqip) 1.2 Ngritja e njohurive të qytetarëve dhe shoqërisë civile për konsultimet publike
(Shqip) ZQM/ZKM (me mbështetjen e projektit të AT të BE-së)- MAPL për nivel lokal.
31 Mar 2020
(Shqip) 1.3 Përmirësimi i kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuar në procesin e politikë-bërjes
(Shqip) ZQM/ZKM
31 Mar 2020
0%
OB2: Improvement of the Regulatory and Institutional Framework for Financing Sustainability of Programmes and Projects of CSOs in Public Interest
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 2.1 Fuqizimi i kapaciteteve të Ministrive dhe Komunave për zbatimin e standardeve për financimin publik të OSHC-ve
(Shqip) MF/ZQM/ZK/Projekti i Asistences Teknike
31 Dec 2020
(Shqip) 2.2 Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për zhvillimin e filantropisë individuale dhe të korporatave
(Shqip) Ministria e Financave/ Projekti i Asistences Teknike
31 Dec 2020
(Shqip) 2.3 Rregullimi i ndarjes së pronës publike për shfrytëzim nga OSHC-të
(Shqip) MMPH /MAP/MAPL
31 Dec 2021
(Shqip) 2.4 Krijimi i një sistemi të bashkëfinancimit për projektet e OSHC-ve të mbështetura nga BE-ja
(Shqip) Ministria e Financave /Ministria e Integrimit Evropian
31 Dec 2021
0%
OB3: Develop Practices and Procedures of Contracting of CSOs for the Provision of Public Services
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 3.1 Përmirësimi i kornizës së përgjithshme ligjore dhe institucionale për rregullimin e aktiviteteve ekonomike të OJQ-ve
(Shqip) Ministria e Financave/ ATK/Projekti i Asistences Teknike
31 Dec 2021
(Shqip) 3.2, 3.3 & 3.4 (ofrimi i shërbimeve sociale)
(Shqip) ZKM
31 Dec 2021
0%
OB4: Increase Volunteering in Programs of Public Interest
Indicator
Findings
Responsible
Time
Status
(Shqip) 4.1, 4.2 & 4.3 Koncept dokumenti për vullnetarizëm i përgatitur
(Shqip) ZKM,MKRS, MPMS, MF
31 Dec 2021